Zhvillohet mbledhja e Komisionit të Posaçëm parlamentar “Për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë”

  • Postuar më, 20/07/2022

Në drejtimin e dy bashkëkryetareve znj.Anila Denaj dhe znj. Dhurata Çupi, u zhvillua ditën e sotme mbledhja e radhës së Komisionit të posaçëm parlamentar “Për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë”, me rend dite zhvillimin e dëgjesave me përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, si dhe KLSH. Në seancën e parë u zhvillua një seancë dëgjimore me z.Fran Brahimi, Drejtor i Financave Vendore, në MFE, i cili paraqiti përpara komisionit të dhëna mbi objektivat që ka pasur reforma administrative-territoriale të vitit 2014,  punën që ka bërë MFE për monitorimin e performancës financiare të institucioneve të pushtetit vendor , si dhe sfidat me të cilat është përballuar implementimi i reformës. Fillimisht z.Brahimi bëri një parashtrim të situatës financiare të ish-komunave, aftësinë për kryerjen e investimeve dhe mbledhjen e të ardhurave, si dhe nevojën për rishikimin e ndarjes territoriale dhe implementimin e reformës administrative-territoriale të vitit 2014. Më tej z.Brahimi paraqiti një panoramë të nivelit të buxhetimit, shpërndarjen e të ardhurave, transfertës së pakushtëzuar, shpenzimet publike, shpenzimet administrative, treguesit e performancës financiare të njësive administrative para dhe pas reformës, etj.  Z.Brahimi iu përgjigj pyetjeve të ndryshme të anëtarëve të komisionit lidhur me eficencën financiare, nivelin e të ardhurave të veta të bashkive, shpenzimet e bashkive për burimet njerëzore dhe shpenzime administrative, arsyet e krijimit të borxheve të bashkive, nivelin dhe cilësinë e shërbimeve që ofrojnë bashkitë, transfertën e pakushtëzuar, etj.  Në pjesën e dytë të mbledhjes u vijua me dëgjesën me znj.Valbona Gaxha, Sekretare e Përgjithshme e KLSH dhe z. Gjovalin Preçi, Drejtor i Auditimit të Buxhetit të Shtetit në KLSH, të cilët paraqitën gjetjet dhe rekomandimet e raporteve të auditimi të KLSH lidhur me zbatimin e reformës administrative-territoriale të vitit 2014, autonominë financiare, mirëmenxhimin e pasurive shtetërore, eficencën financiare, etj.


Share