Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut miratoi dy Projektrezoluta dhe një Akt Normativ

  • Postuar më, 21/06/2022

Në drejtimin e zëvendëskryetarit z. Eduard Ndreca, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut shqyrtoi Projektrezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit të Prokurimit Publik gjatë vitit 2021”.

Relatori, z. Klevis Xhoxhi në fjalën e tij u shpreh se duke vlerësuar punën e KPP, Kuvendi i Shqipërisë për vitin 2022, rekomandon që Komisioni i Prokurimit Publik të angazhohet veçanërisht në këto aspekte të veprimtarisë së tij, ku të investohet me kapacitet të plotë për uljen e numrit të ankesave të shqyrtuara jashtë afateve ligjore, duke ndjekur trendin përmirësues të vitit 2021, të punojë për plotësimin e vendeve vakante, duke rekrutuar profesionistë të kualifikuar të fushës, si një faktor i cili ndikon drejtpërdrejtë në rritjen e efikasitetit dhe cilësinë e vendimmarrjes së KPP dhe në të njëjtën kohë të vijojë punën për trajnimin e punonjësve të Komisionit të Prokurimit Publik, me qëllim rritjen dhe forcimin e kapaciteteve profesionale në vazhdimësi, të angazhohet në vazhdimësi për informimin e operatorëve ekonomike dhe autoriteteve kontraktore përmes organizimit të tryezave/fushatave informuese, si dhe të hartojë kurrikulat e trajnimit për zyrtarët e prokurimit, komisionin e vlerësimit të ofertave, me qëllim uljen e numrit të ankesave të mos pranuara për shkaqe të mosplotësimit të kritereve formale si dhe të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së punës nga ana e autoriteteve kontraktore etj. 

Njëkohësisht, z. Xhoxhi theksoi se “KPP në vijim të procesit të digjitalizimit, të punojë për implementimin e fazës së dytë për integrimin e proceseve të brendshme administrative në sistemin e dorëzimit dhe shqyrtimit të ankesave, (sistemi ERP)”.

Pas diskutimeve, kjo projektrezolutë u miratua me votë nga anëtarët e komisionit.

Po ashtu, anëtarët e komisionit miratuan edhe projektrezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së Departamentit të Administratës Publike gjatë vitit 2021”, ku relatori z. Denis Deliu nënvizoi se Kuvendi i Shqipërisë ka vlerësuar punën e DAP, dhe rekomandimet që Kuvendi i jep për vitin 2022, përfshijnë ndër të tjera hartimin e një manuali lidhur me planifikimin vjetor të Burimeve Njerëzore, si edhe të bashkëpunojë me të gjitha institucionet e administratës shtetërore duke i krijuar një plan pune të zbatueshëm për përmirësimin e procesit të planifikimit vjetor të nevojave të rekrutimit, sipas përcaktimit të Këshillit të Ministrave nr. 108, dt. 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit të Shërbimit Civil” etj.

Më tej, mbledhja e komisionit vazhdoi me shqyrtimin e Aktit Normativ nr.10 datë 15.5.2022 “Për kompensimin financiar të çmimit për disa materiale ndërtimi, sipas përcaktimeve në kontratat publike për punë, si pasojë e situatës së veçantë, të krijuar në treg gjatë vitit 2022”.

Të ftuar ishin z. Ilir Bejtja zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, z. Gentian Gjyli drejtor i Drejtorisë së Ndërtimit dhe Mirëmbajtjes (ARRSH), z. Genti Raca, përgjegjës i Sektorit të Preventivit në ARRSH. Ndërsa nga ministria e Financave dhe Ekonomisë ishin të ftuar zëvendësministrja znj. Adela Xhemali, znj. Mimoza Dhëmbi drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit dhe z. Saimir Mucmataj drejtor në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator.

Pas komenteve, pyetjeve dhe përgjigjeve, ky Akti Normativ u miratua nga anëtarët e komisionit, në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi. 


Share