Komisioni për Integrimin Europian miratoi një projektligj

  • Postuar më, 22/04/2022

Në drejtimin e kryetares znj. Jorida Tabaku, Komisioni për Integrimin Europian shqyrtoi projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e Bashkimit Evropian Horizont Evropa-programi kuadër për kërkimin dhe inovacionin”. Të ftuar për këtë projektligj ishin znj. Albana Tole, zëvendësministre në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, znj. Mirela Muça Drejtore e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, z. Florian Nurçe Përgjegjës Sektori në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe znj.Voltisa Koçi Përgjegjëse Sektori në Drejtorinë e Programit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Zëvendësministrja znj. Tole, sqaroi si fillim se ky projektligji ka si qëllim dhënien e mundësisë Republikës së Shqipërisë për pjesëmarrjen në programin e Bashkimit Evropian Horizont Evropa, programi kuadër për kërkimin dhe inovacionin. Bashkimi Evropian synon që t’u përgjigjet kërkesave për të adresuar sfidat globale nëpërmjet kërkimit shkencor dhe inovacionit.

“BE synon të krijojë një treg të vetëm të kërkimit shkencor dhe inovacionit, duke nxitur dhe lehtësuar bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Arsimit të Lartë, në vende të ndryshme të Bashkimit Europian dhe në Rajon.”, theksoi znj. Tole.

Relatori i çështjes z. Etjen Xhafaj, tha se në këtë projektligj trajtohet ndërkombëtarizimi i arsimit të Lartë dhe rritja e kontributit të “Albanian excellence” në tregun e punës nëpërmjet reformës së fondit të ekselencës, rritjes së aplikimeve direkte individuale të studentëve dhe profesionistëve shqiptarë në institucionet më të mira të arsimit të lartë, përfitimeve nga programet e BE-së, përmes ERASMUS +, programeve arsimore të BE-së, që kanë si synim modernizimin e sistemeve arsimore dhe përshtatjen e tyre për nevojat e tregut të punës dhe botës në ndryshim etj.

Pas diskutimeve, komenteve dhe pyetjeve të ndryshme, ky projektligj u miratua në parim, Nen për nen dhe në tërësi.

Mbledhja e komisionit vazhdoi me shqyrtimin e projektligjit  “Për vreshtarinë dhe verën”. Të ftuar për këtë projektligj ishin Z. Dhimiter Kote Zëvendësministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Irfan Tarelli Drejtor i Përgjithshëm i Politikave dhe Programeve të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe z. Alban Mësonjësi Drejtor i Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Zëvendësministri Kote, në prezantim të këtij projektligji tha se ky ligj ndjek vijueshmërinë, certifikimin e të gjithë kultivarëve që mbillen sot në territorin e Shqipërisë.

Me anë të këtij projektligji propozohet vendosja e rregullave për kultivimin e vreshtave që përdoren për prodhimin e verës, regjistrin e vreshtarisë, prodhimin, etiketimin, marketingun, potencialin e prodhimit dhe kontrollet e produkteve të verës në Republikën e Shqipërisë, me qëllim përshtatjen me kërkesat dhe standardet e tregut ndërkombëtar, mbrojtjen e interesave të konsumatorëve duke ruajtur një konkurrencë të drejtë ndërmjet prodhuesve dhe operatorëve të tjerë në sektorin e verës, nxitjen e përmirësimit të cilësisë së produkteve, duke mundësuar, masa kombëtare për politikën e cilësisë në sektorin e verës.

Pa prezantimit të projektligjit, anëtarët e komisionit vazhduan me diskutime të ndryshme.


Share