PËR SHPALLJEN E NJË VENDI VAKANT PËR ANËTAR TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË,PËR KANDIDATËT NGA TRUPA E PEDAGOGËVE TË FAKULTETEVE TË DREJTËSISË DHE SHKOLLA E MAGJISTRATURËS

  • Postuar më, 11/03/2022

Sipas përcaktimeve të nenit 149 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 134, 135 dhe 137 të ligjit nr.115/2016, datë 03.11.2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, i ndryshuar, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit të Shqipërisë me vendimin nr. 3, datë 11.03.2022, vendosi Shpalljen e një vendi vakant për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës”.

 

Ftohen për paraqitjen e kandidaturave për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, individët që:

a)      janë shtetas shqiptar;

b)     kanë jo më pak se 15 vjet përvojë profesionale si jurist;

c)      në kohën e kandidimit, të jenë pedagogë me kohë të plotë jo më pak se 5 vjet në fakultetin e drejtësisë të një institucioni të arsimit të lartë (IAL) ose pedagogë të brendshëm ose të jashtëm jomagjistratë në Shkollën e Magjistraturës;

d)     janë personel akademik të kategorisë “profesor” ose “lektor”;

e)      në kohën e kandidimit të mos jenë rektor ose Drejtor i Shkollës së Magjistraturës;

f)       nuk kanë masë disiplinore në fuqi;

g)      nuk kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;

h)     nuk kanë mbajtur gjatë 10 viteve të fundit funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në partitë politike përpara kandidimit;

i)       nuk kanë qenë anëtarë, bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit para 2 korrikut 1991 në kuptimin e ligjit “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”;

j)       nuk janë bashkëpunëtorë, informatorë ose agjentë të shërbimeve inteligjente;

k)     në kohën e kandidimit, të mos kenë asnjë anëtar të familjes, sipas kuptimit të ligjit “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, si dhe të afërm të shkallës së parë që është anëtar në detyrë i Këshillit ose kandidat për anëtar.


Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e kërkuar sipas përcaktimeve të nenit 134 dhe 137 të ligjit nr.115/2016, “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, i ndryshuar.

 

Propozimi i çdo kandidature duhet të përmbajë:

 

1.      jetëshkrimin e përditësuar të nënshkruar në çdo faqe nga kandidati;

2.      librezë pune që provon përmbushjen e kriterit ligjor të përvojës në punë prej jo më pak se 15 vitesh përvojë profesionale si jurist si dhe vërtetimin që në kohën e kandidimit, të jenë pedagogë me kohë të plotë jo më pak se 5 vjet në fakultetin e drejtësisë të një institucioni të arsimit të lartë (IAL) ose pedagogë të brendshëm ose të jashtëm jomagjistratë në Shkollën e Magjistraturës;

3.      vërtetim që është personel akademik i kategorisë “profesor” ose “lektor”;

4.      vërtetim që nuk ka masë disiplinore në fuqi;

5.      deklaratë e Konfliktit të Interesit që gjendet bashkëlidhur këtij njoftimi;

6.      vërtetim i gjendjes gjyqësore;

7.      një platformë personale të qëllimeve dhe objektivave që propozojnë të ndjekin në qoftë se zgjidhen;

8.      formularin e vetëdeklarimit në zbatim të ligjit 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i cili gjendet i publikuar në faqen zyrtare të Kuvendit të Shqipërisë si dhe bashkëlidhur këtij njoftimi;

9.      formularin e plotësuar në zbatim të ligjit nr. 45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish – Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i cili gjendet bashkëlidhur këtij njoftimi;

10.  çdo dokument tjetër që vërteton përmbushjen e kushteve ligjore të parashikuara në nenin 134 të këtij ligji.

 

 

Institucionet e arsimit të lartë që kanë në përbërje të tyre si njësi kryesore fakultete të drejtësisë, të akredituara sipas rregullave të legjislacionit në fuqi, si dhe Shkolla e Magjistraturës, të fillojnë procedurat për shpalljen e thirrjeve të interesit, për depozitimin e kandidaturave dhe të dokumentacionit përkatës, si dhe për verifikimin e plotësimit  të kritereve ligjore të kandidatëve, sipas parashikimeve të neneve 134, 135, 137, 140 e në vazhdim, të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.          Vendim nr. 3, datë 11.03.2022
Formular vetëdeklarimi për zbatimin e ligjit 138 2016
Formular për zyrtarët final PËRDITËSUAR
Formular Deklarimi Konflikt Interesi anëtar KLP


Share