Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin miratoi projektligjin “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën kuadër për Etikën në Turizëm dhe protokollin opsional të saj”

  • Postuar më, 24/01/2022

Në drejtimin e kryetarit z. Arben Pëllumbi, komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin shqyrtoi projektligjin “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën kuadër për Etikën në Turizëm dhe protokollin opsional të saj”.

Të ftuar për këtë projektligj ishin zëvendësministrja e Mjedisit dhe Turizmit znj. Vilma Bello dhe znj. Alma Baze drejtoreshë e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit në Turizëm.

Zëvendësministrja Bello, në fjalën e saj tha se pjesë e kësaj konvente janë 14 shtete dhe synon të promovojë një turizëm të qendrueshëm, të besueshëm dhe i referohet të gjithë aktorëve të zhvillimit të turizmit dhe është në përputhje me të gjitha parimet bazë të kësaj konevnte.

Relatori i cështjes z. Laert Duraj, u shpreh se aderimi në këtë konventë nuk sjell detyrime për Republikën e Shqipërisë që të miratojë akte të tjera ligjore dhe nënligjore, pasi parimet e parashikuara në konventë janë aktualisht të reflektuara në ligje të posaçme të republikës së Shqipërisë, duke qenë se ne jemi pjesë e Kodit Global të Etikës në Turizëm dhe kjo konventë është në përputhje të plotë me të.

Pas diskutimeve, komenteve dhe sugjerimeve të ndryshme, anëtarët e komisionit e miratuan këtë projektligj në parim, Nen për Nen dhe në tërësi.

 


Share