Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin miratoi në parim tre projektligje

  • Postuar më, 20/01/2022

20 janar 2022

 

Në drejtimin e Kryetarit z.Arben Pëllumbi, komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, në mbledhjen e tij të radhës dhe në cilësinë e komisionit përgjegjës shqyrtoi në parim projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”"; projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9863, datë 28.1.2008, “Për ushqimin” i ndryshuar”” dhe projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”’.

Fillimisht komisioni shqyrtoi projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”"; i cili u prezantua nga znj.Frida Krifca, ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe u relatua nga deputeti Baftjar Zeqaj. Gjatë prezantimit të nismës znj.Krifca u ndal tek risitë e sjella në ligjin  “Për mbrojtjen e bimëve”, të cilat kanë për qëllim garantimin e mbrojtjes së  shëndetit  të  bimëve dhe  produkteve  bimore, si dhe theksoi se ndryshimet ligjore do të krijojnë  mundësitë e nevojshme për  forcimin  e sigurisë  ushqimore  në  çdo  hallkë  të  zinxhirit  ushqimor  sipas  parimit  “nga  ferma  në tavolinë”.  “Ligji në vetvete përbën dy shtylla kryesore :shëndetin e bimëve dhe produkteve për mbrojtjen e bimëve me synim garantimin dhe funksionimin e kontrollit të plotë të hallkave të zinxhirit të sigurisë ushqimore nga institucionet zbatuese, si dhe forcimin e gjurmueshmërisë”, u shpeh znj.Krifca, duke shtuar se ndryshimet e propozuara prekin dhe rregullojnë vetëm çështje që lidhen me shëndetin e bimëve, duke iu referuar rregulloreve përkatëse të BE-së. Deputeti Baftjar Zeqaj gjatë relatimit vlerësoi rëndësinë e nismës, që sipas tij ndihmon dhe forcon kontrollin  dhe monitorimin e të gjitha  hallkave të zinxhirit  ushqimor. Pas pyetjeve dhe diskutimeve, komisioni miratoi në parim projektligjin, ndërsa shqyrtimi nen për nen i tij do të vijojë në një nga mbledhjet e radhës.

Komisioni vijoi me shqyrtimin e 2 nismave të kryetarit të komisionit z. Arben Pëllumbi, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9863, datë 28.1.2008, “Për ushqimin” i ndryshuar”” dhe “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”’. Nismëtari shpjegoi se ndryshimet që propozohen në dy ligjet në fuqi, kanë për qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor dhe lehtësimin e procesit të dokumentacionit, por edhe procedurat e kontrollit në pikat e kalimit kufitar, me qëllim final lehtësimin e biznesit që importon dhe ekporton produkte bujqësore dhe blegtorale. “Propozimet konsitojnë që këto ndryshime marrin vlerë në rastet kur qeveria shqiptare lidh një marrëveshje bilaterale apo multilaterale me shtete të tjera dhe në këtë aspekt, në pikat e kalimit kufitar procedurat e kontrollit lehtësohen, duke ia deleguar doganave të brendshme”, u shpreh z.Pëllumbi, duke nënvizuar se synimi bazë i ndryshimeve është lehtësimi i procedurave, por pa cënuar në asnjë moment kontrollin dhe sigurinë e produkteve ushqimore. “Në thelb këto ndryshime e propozuara do të ndikojnë në shkëmbimet tregtare rajonale, në Ballkanin Perëndimor, por nga ana tjetër shikohet dhe si një fillim i një ushtrimi, me të cilin ne do të përballemi kur të nisim të jemi pjesë e po të njëjtave procedurave në BE-së”, përfundoi z.Pëllumbi. Nismat morën mbështetjen e dy relatorëve, znj.Tatiana Piro dhe z. Fadil Nasufi, të cilat theksuan se ndryshimet e propozuara do të përmirësojnë legjislacionin në fuqi dhe lehtësojnë procedurat, duke i ardhur në ndihme biznesit. Pas diskutimeve, komisioni i miratoi parimisht dy projektligjet, ndërsa shqyrtimi nen për nen  i tyre do të vijojë në mbledhjet e ardhshme.


Share