Thirrje për aplikim për përfaqësuesit e medias në Këshillin Kombëtar të Integrimit Europian

  • Postuar më, 15/12/2021

Bazuar në Ligjin nr. 15/2015 “Për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian”, pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë është ngritur dhe funksionon Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian (KKIE), si struktura më e lartë këshillimore kombëtare për integrimin evropian, i cili nxit dhe garanton bashkëpunimin gjithëpërfshirës ndërmjet forcave politike, institucioneve publikë dhe shoqërisë civile, si dhe siguron rritjen e transparencës në vendimmarrjen për çështjet e integrimit.  

 

Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian drejtohet nga Kryetari i Komisionit Parlamentar të Integrimit dhe ka si zëvendëskryetar kryesuesin e delegacionit shqiptar në Komitetin Parlamentar për Stabilizim-Asociimin.

 

Gjithashtu, në përbërje të tij si të ftuar të përhershëm, krahas titullarëve të institucioneve kryesore kushtetuese, përfaqësues nga universiteti publik dhe biznesi ka edhe tre përfaqësues nga media, të angazhuar në çështje të integrimit europian.  

 

Bazuar në parashikimet e Rregullores së KKIE, ftohen përfaqësuesit e medias, të angazhuar në raportimin e çështjeve të lidhura me integrimin europian, të aplikojnë pranë Sekretariatit Teknik për të marrë pjesë në takimet e KKIE si të ftuar të përhershëm, për një periudhë 2 vjeçare.

 

Të gjithë të interesuarit, për t’u bërë pjesë e këtij Këshilli, duhet të paraqesin një letër interesi,  që duhet të përmbajë:

v  Listën e shkrimeve dhe /apo emisioneve të zhvilluara në 5 vitet e fundit, të cilat lidhen me çështjet e integrimit evropian;

v  Anëtarësinë në rrjete/koalicione kombëtare/rajonale/ndërkombëtare në fushën e medias;

 

Letra e interesit duhet të dërgohet në adresën elektronike info.kkie@parlament.al brenda datës 15 dhjetor 2021.


Share