NJOFTIM PËR SHPALLJEN E 1 (NJË) VENDI VAKANT PËR ANËTAR TË BORDIT TE ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË (ERE)

  • Postuar më, 02/11/2021

Në datën 02.02.2022, përfundon mandati i emërimit në detyrë i z.Adriatik Bego, si anëtar të Bordit te Entit Rregullator të Energjisë (ERE).

Në këto kushte, Kuvendit të Shqipërisë, i lind detyrimi ligjor për të bërë plotësimin e vendit vakant. 


Bazuar në nenin 11, pika 4, të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar, Kuvendi i Shqipërisë, njofton të gjithë personat e interesuar se: 

Kriteret ligjore, që duhet të plotësojnë kandidatët për anëtar të Bordit te Entit Rregullator të Energjisë (ERE), janë ato të parashikuara në nenin 11, pika 5/b të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar.

Anëtar i Bordit te Entit Rregullator të Energjisë (ERE) mund të emërohet çdo shtetas shqiptar, i cili përmbush këto kritere: 


- Duhet të ketë jo më pak se 10 vjet eksperiencë pune në sektorin e energjisë elektrike dhe të jetë me profesion inxhinier elektrik; 


Dokumentet që duhet të paraqiten:


- Kërkesë për shprehje interesi për të kandiduar për vendin vakant të shpallur 

- CV- te detajuar, numër kontakti telefon, adrese email

- Fotokopje e kartës së identitetit 

- Diplome universitare si inxhinier elektrik (e noterizuar)

- Librezë pune (e noterizuar)

- Çdo referencë apo kualifikim tjetër që ka lidhje me vendin vakant të shpallur

- Vërtetim të gjendjes gjyqësore që nuk ka qenë i dënuar penalisht.

- Formularin e vetë deklarimit në zbatim të ligjit 138/2015 për dekriminalizimin, i cili gjendet i publikuar në faqen zyrtare të Kuvendit të Shqipërisë.

- Formularin e plotësuar në zbatim të ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish – Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.


Në mbështetje të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar, çdo shtetas që beson se plotëson kriteret, mund të paraqitet si kandidat për t’u emëruar anëtar i Bordit te Entit Rregullator të Energjisë (ERE). 


- Kandidati duhet të ketë në vëmendje edhe përcaktimet e nenit 15, të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar, lidhur me konfliktin e interesit.

- Kandidati duhet të ketë në vëmendje përcaktimet në nenin 30, të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar.


Kërkesa paraqitet e shoqëruar me dokumentacionin përkatës, që provon përmbushjen e kritereve ligjore për anëtar të Bordit te Entit Rregullator të Energjisë (ERE). 

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është deri më 30 nëntor 2021. 

Dokumentacioni dorëzohet pranë Sekretarisë (Zyra e Protokollit të Kuvendit). 

Pas kësaj date të gjitha aplikimet do te vijojnë procedurat sipas nenit 11 të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”.


Shpallur më datë 02.11.2021Share