Dokumentat standarte dhe projekti per procedure e konkurimit publik, punë për “Rikonstruksion, punime hidroizolimi tarrace”, në kryesinë e Kuvendit të Shqipërisë.

  • Postuar më, 24/05/2021

Institucioni/Autoriteti Kontraktor – Kuvendi i Shqipërisë njofton subjektet e interesuara të licencuara në zbatim, në pasuritë kulturore të marrin pjesë me ofertat e tyre publike në konkurrimin publik të shpallur nga ky institucion. 


Hapja e konkurimit datë 08.06.2021 ora 12:00, pranë Kuvendit të Shqipërisë.

Për çdo informacion lutemi të kontaktoni në numrat më poshte:

Nr. tel 042278-260 / 318 / 259


Klikoni këtu për dokumentacionet përkatëse.


FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONKURRIMIT PUBLIK
PASAPORTA E KUVENDIT
DOKUMENTAT STANDARTË TË KONKURIMIT PUBLIK
1. PROJEKTI TEKNIK
2. RELACIONI TEKNIK
3. SPECIFIKIMET TEKNIKE
4. PREVENTIVI I TARRACËS SË KUVENDIT
5. GRAFIKU I PUNIMEVEShare