Komisioni për Ekonominë dhe Financat miratoi projektligjin "Për Prokurimin Publik"

  • Postuar më, 23/11/2020

Komisioni për Ekonominë dhe Financat shqyrtoi projektligjin "Për Prokurimin Publik". Të ftuar në mbledhjen e sotme të komisionit ishin: z. Saimir Muçmataj, Drejtor juridik në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, znj. Reida Kashta, Drejtoreshë e Përgjithshme e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe z. Jonaid Myzyri, Kryetar i Komisionit të Prokurimit Publik.

Kryetarja e komisionit, znj. Milva Ekonomi, në fillim të mbledhjes parashtroi se nevoja për ndryshimet ligjore ka ardhur si rezultat i faktit që projektligji i mëparshëm ka transpozuar dy direktiva të BE-së, të cilat tashmë janë shfuqizuar dhe për këtë arsye lind e nevojshme që rregulloret e reja të transpozohen në një ligj.

Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë së Prokurimit Publik, znj. Reida Kashta, në prezantimin e saj u shpreh se projektligji i prokurimit publik ka si qëllim zgjidhjen e problematikave të hasura në një periudhë më shumë se  10-vjeçare që nga viti 2006, si dhe për të rritur eficencën në sistemin e prokurimit publik.

“Kushti i dytë apo arsyeja e dytë është që na duhet të reflektojmë mbi objektivat e reja të Bashkimit Evropian, ku me ligjin aktual ne përafrojmë Direktivat e vitit 2004 dhe ndërkohë me këtë ligj përafrojmë Direktivat e vitit 2014. Aktualisht me këtë ligj përafrojmë katër Direktiva njëherësh”,- theksoi znj. Kashta.

Ndërsa, z. Jonaid Myzyri, Kryetar i Komisionit të Prokurimit Publik, në fjalën e tij u shpreh se në tërësi vlerëson se projektligji ruan pavarësinë institucionale dhe funksionale të institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik dhe e kthen këtë institucion në një mjet ankimi efektiv për operatorët ekonomik kundër vendimeve të autoritetit kontraktor.

Pas diskutimeve, anëtarët e komisionit e miratuan këtë projektligj nen për nen dhe në tërësi.


Share