Kuvendi mblidhet në seancë plenare, miraton njëmbëdhjetë projektligje dhe dy akte normative

  • Postuar më, 29/07/2020

29 korrik 2020Seanca e sotme plenare, në drejtimin e Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, shqyrtoi dhe miratoi njëmbëdhjetë projektligje dhe dy akte normative. Projektligjet e miratuara në seancën e sotme ishin: “Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin”; “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 79/2017, “Për sportin””; “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”; “Për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 4/2020, “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, “Për një ndryshim në ligjin nr. 87/2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar””, “Për disa shtesa në ligjin nr. 8743/2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, “Për regjistrin e pronarëve përfitues” dhe “Për shtetësinë”. Ndërkaq, seanca e sotme miratoi edhe dy aktet normative:  aktin normativ nr. 28, datë 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020” të ndryshuar”” dhe aktin normativ nr. 30, datë 20.07.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në aktin normativ nr. 3, datë 15.03.2020 të Këshillit të Ministrave “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19” të ndryshuar””. Në fillim të mbledhjes, Kryetari i Kuvendit njoftoi dakordësinë e Konferencës së Kryetarëve për të përfshirë në rendin e diskutimeve të ditës projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish- sigurimit te shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, nismë e deputetëve Dralo dhe Leka, që gjithashtu u miratua nga seanca plenare.


Miratohet projektligji “Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin” dhe ndryshimet në ligjin për sportin. Shtesë në ligjin për tatimin e të ardhurave, tjetër hap drejt formalizimit të klubeve sportive

Diskutimet plenare nisën me shqyrtimin e projektligjit “Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin”. Ky projektligj synon realizimin e tri obejktivave: ndalimin e shpopullimit të zonave rurale dhe emigracionit për të ruajtur projeksionet demografike në kushte të favorshme dhe për të ruajtur identitetin e disa zonave të caktuara rurale; luftimin e papunësinë dhe garantimin e një modeli fleksibël të zhvillimit socioekonomik, përmes një qasjeje që përshtat intesitetin e nevojshëm të ndërhyrjes në secilën prej zonave. Në përfundim të diskutimeve, seanca plenare e miratoi projektligjin me 81 vota pro, 9 kundër dhe 3 abstenim.

Diskutimet e seancës plenare vijuan me ndryshimet e sjella përmes ligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 79/2017, “Për sportin””. Katër ndryshimet kryesore të sjella në ligj ishin përfshirja e konceptit të kartës së tifozit, për të minimizuar rastet e dhunës; stimulimi përmes ligjit i ndihmës dhe sponsorizimeve të materialeve sportive, me qëllim që të stimulohet infrastruktura në sport përmes përjashtimeve nga taksa doganore; paracaktimi se mbështetja financiare nga njësitë e vetëqeverisjes vendore është e mundur duke caktuar si dysheme rrogën mujore bruto të futbollistëve jo më të vogël se 1 milionë Lekë të vjetra, me qëllim shmangien e evazionit fiskal në sport; ndryshimi i katërt lidhej me rregullat e pajisjes së identifikimit të kartës së tifozit. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, deputeti Fidel Ylli u shpreh se kjo nismë vjen gjithëpërfshirëse dhe konsensuale, për ta mbështetur sportin shqiptar. Sipas tij, nisma përbën përmbylljen e kuadrit ligjor ndihmues për sportin, që shpreh vullnetin pozitiv të qeverisë në këtë drejtim. Z. Ylli theksoi se me amendimet e Kodit Penal për dhunën në sport, me ligjin e sponsorizimeve në sport, me ligjin për të ardhurat e sportistëve dhe me diskutimin e 6% të TVSH-së për objektet sportive, krijohet një paketë e plotë serioze për ndihmën e sportit. Në përfundim të diskutimeve, ky projektligj u miratua me 87 vota pro, 7 kundër dhe 2 abstenim.

Seanca e sotme miratoi edhe projektligjin “Për një shtesë në ligjin nr. 8438, dt. 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar””, që synon nxitjen përmes përjashtimit nga tatimi mbi të ardhurat personale pagat dhe shpërblimet e sportistëve me kontratë të rregullt me klubet sportive dhe pasqyrimin e pagave e të shpërblimeve reale të përfituara nga sportistët. Ky projektligj u miratua me 81 vota pro, 12 kundër dhe 7 abstenim.


Ndërhyrje në ligjin e tatimit të të ardhurave

Seanca shqyrtoi projektligjin“Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”. Ky projektligj solli dy ndryshime kryesore: harmonizimin me ndryshimet ligjore të propozuara për TVSH, ku parashikohet një rritje e pragut të TVSH nga 2 milionë Lekë qarkullim vjetor në 10 milionë Lekë dhe bërjen zero përqind të shkallës së tatimfitimit për tatimpaguesit me të ardhura deri në 14 milionë Lekë dhe 15% për tatimpaguesit me të ardhura mbi 14 milionë Lekë, që nga 1 janari i vitit 2021. Seanca e miratoi këtë projektligj me 82 vota pro, 12 kundër dhe 7 abstenim.

 

Paketa ligjore për kushtet e krijuara nga pandemia. Miratohen tre projektligje

Tre projektligjet e tjera vijuese në rendin e diskutimeve të ditës, erdhën në Kuvend si paketë e përbashkët ligjore, si reflektim i drejtpërdrejtë i kushteve ekonomike dhe financiare të krijuara në vend pas pandemisë. Ato synonin shtyrjen e afatit të fillimit të efekteve të ligjit nr. 87/2019, reflektimin e këtij ndryshimi edhe në ligjin për funksionimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve fiskale, si edhe shtyrjen e afatit për shkëmbimin automatik të informacionit. Me ndryshimin e parë efektet e ligjit 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, për transaksionet me para në dorë shtyhen nga 1 shtator 2020 në 1 shtator 2021. Lidhur me këtë ndryshim bëhet edhe rregullimi tjetër ligjor lidhur me funksionimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve fiskale ekzistuese deri në momentin e fillimit të efekteve të ligjit për faturën, ndaj edhe përmes ndryshimeve përputhet afati me 1 shtatorin e 2021-t. Edhe projektligji i tretë i paketës, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 42/2020, “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, shtyn disa afate të parashikuara në ligjin përkatës mbi të cilin paraqiten ndryshimet. Me këtë ndryshim, që reflekton edhe ndryshime të bëra nga vetë OECD në drejtim të shkëmbimit automatik të informacionit, afati i raportimit pranë Drejtorisë së Përgjithshme Tatimore shtyhet nga dt. 31 korrik 2020, i parashikuar në ligj, deri më datën 15 nëntor 2020. Në përfundim të diskutimeve, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 4/2020, “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare” u miratua me 85 vota pro, 11 kundër dhe 4 abstenim; “Për një ndryshim në ligjin nr. 87/2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, u miratua me 82 vota pro, 11 kundër dhe 6 abstenim; “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”” u miratua me 83 vota pro, 10 kundër dhe 7 abstenim.


Miratohen edhe tre projektligje të tjera

Seanca e sotme plenare miratoi edhe tre projektligje të tjera: ““Për disa shtesa në ligjin nr. 8743, dt. 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar””, "Për regjistrin e pronarëve përfitues" dhe “Për shtetësinë”.

Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 8743, dt. 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar””, parashikon dispozita për përkufizimin dhe identifikimin e bregut e detit si pronë publike, duke garantuar mbrojtje të posaçme të bregut të detit, si një nga pasuritë me interes të lartë publik, e cila përfshin sipërfaqen e tokës përgjatë vijës bregdetare, që është pronë publike e patjetërsueshme. Projektligji u miratua me 80 vota pro, 12 kundër dhe 7 abstenim.

Projektligji "Për regjistrin e pronarëve përfitues", i ardhur si rekomandim i komisionit ndërinstitucional të ekspertëve për luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, mundëson që të dhënat e subjekteve, mbi gjashtëdhjetë e një mijë, private dhe jofitimprurëse, që më parë regjistroheshin në QKB, tatime ose gjykatë, tani do të rregullohen me ligj nën një regjistër të posaçëm, që do të përmbajë të dhëna të hollësishme e që do të ndërtohet brenda tridhjetë ditëve nga AKSH-i. Ky projektligj u miratua me 85 vota pro, 10 kundër dhe 3 abstenim.

Projektligji “Për shtetësinë” adreson të gjitha problematikat e vërejtura nga grupi ndërinstitucional i ekspertëve në ligji ekzistues nr.8389, datë 5.8.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, i ndryshuar, që prej tyre u konsiderua i hershëm dhe që nuk i përgjigjej problematikave të konstatuara në praktikë. Në përfundim të diskutimeve ky projektligj u miratua me 84 vota pro, 8 kundër dhe 3 abstenim.


Ndërhyrje në buxhetin e shtetit dhe masa anti-Covid përmes dy akteve normative

Seanca plenare miratoi sot edhe dy akte normative: aktin normativ nr. 28, datë 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020” të ndryshuar”” dhe aktin normativ nr. 30, datë 20.07.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në aktin normativ nr. 3, datë 15.03.2020 të Këshillit të Ministrave “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19” të ndryshuar””.

Aktin normativ nr. 28, datë 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020” të ndryshuar””, përmban disa alokime të rëndësishme sa u takon shpenzimeve korrente dhe atyre kapitale. Ndër shpenzimet korrente përfshihen financimi shtesë në masën 900 milionë lekë i nevojës së NJVQV-ve për bonusin e qirasë sociale në kuadër të tërmetit të datës 26.11.2019, deri në fund të vitit 2020; alokimi i fondit shtesë prej 400 milionë lekësh për skemën e fermerëve; financimi në masën 400 milionë lekë të programit të ri të anglishtes dhe IT-së për ciklin e ulët; alokimi i një fondi prej 200 milionë lekësh, si parakusht për përthithjen e mbështetje  buxhetore të BE-së në kuadër të projekteve IPA; rritja me 200 milionë lekë e fondit të planifikuar për skemën e papunësisë, sigurimi i organikës së mjaftueshme për strukturën e re të OFL-së prej 87 efektivësh, rritja e strukturës organike të Policisë së Shtetit me 500 efektivë të rinj. Ndërsa, sa i takon shpenzimeve kapitale, përmenden alokimi i fondit në masën 4 miliardë lekë për shpenzime shpronësimi dhe shlyerje detyrimesh të prapambetura në sektorin e infrastructures; financimi shtesë prej 1 miliard lekësh për sektorin e ujësjellës-kanalizimeve në shkallë vendi; alokimi i fondit shtesë prej 3 miliardë lekësh për FSHZH, për programe zhvillimi; alokimin e fondit prej 2 miliardë lekësh për projektin madhor të Unazës së Re të Tiranës; financimi i projektit të Rrugës së Ersekës, në masën 800 milionë lekë; financimi prej 600 milionë lekësh të studim-projektimit të tunelit të Llogarasë; financimi prej 500 milionë lekësh të studim-projektimit të konvikteve nga Bashkia Tiranë; financimin e By-Pass-it Tepelenë, në masën 300 milionë lekë dhe akordimin e një fondi prej 573 milionë lekësh për blerjen e pajisjeve e përshtatjen e godinës së SPAK-ut. Në përfundim të diskutimeve, ky akt normativ u miratua me 86 vota pro, 8 kundër dhe 6 abstenim.

Akti normativ nr. 30, datë 20.07.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në aktin normativ nr. 3, datë 15.03.2020 të Këshillit të Ministrave “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19” të ndryshuar””. Qëllimi i këtij ndryshimi është marrja e disa masave, që synojnë uljen e infeksionit, që është duke u shtuar dhe duke krijuar probleme në sistemin shëndetësor: detyrimi i mbajtjes së maskës në mjediset e mbyllura do të shoqërohet me penalitet. Ekspertët teknikë kanë konkluduar se një nga arsyet e shtimit është mosrespektimi i protokollit të mbajtjes së maskës. Në përfundim të diskutimeve parlamentare, ky projektligj u miratua me 87 vota pro, 11 kundër dhe 2 abstenim.

 

Projektligji i përfshirë në diskutimin parlamentar pas ndryshimit të rendit të ditës

Në fillim të seancës plenare, Kryetari i Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, pati njoftuar vendimin e Konferencës së Kryetarëve për ndryshimin e rendit të ditës dhe përfshirjen në të të një nisme ligjore deputetësh, “Per disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish- sigurimit te shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. Nisma ligjore vinte me propozimin e deputetëve Artemisa Dralo dhe Edmond Leka. Projektligji synonte rregullimin e veprimtarisë së institucionit në zbatim të detyrave të ngarkuara nga ligi 45/2015 dhe praktikave të ndeshura gjatë ushtrimit të detyrave funksionale të tij, për përmbushjen me sukses të misionit të AIDSSH-së; shmangien e vështirësive të krijuara gjatë procesit të dorëzimit të dokumentacionit midis AIDSSH dhe institucioneve të tjera që administrojnë dokumente të krijuara nga strukturat e ish-Sigurimit të shtetit apo të lidhura me to; sanksionimin e afateve prekluzive që lidhen drejtpërdrejt me afatin kohor të verifikimit të figurave të zyrtarëve, përpara emërimit apo ngritjes në detyrë të tyre; qartësimin e terminologjisë ligjore në përkufizime të termit bashkëpunëtor, anëtar i ish-Sigurimit të Shtetit, persona të zhdukur, në funksion të dhënies së informacionit të saktë për subjektet kërkuese dhe minimizimit të korrigjimit të informacioneve që rezultojnë të pasakta pas konstatimit nga vetë Autoriteti apo personat e interesuar; informimi në shkallë të gjerë, me qëllim rritjen e ndjeshmërisë publike ndaj krimeve të komunizmit ku rol parësor kanë pasur strukturat e ish-Sigurimit të Shtetit, përmes aktiviteteve, botimeve, pjesëmarrjes në media dhe rrjete sociale, politikë kjo e kërkuar në vijueshmëri në Kuvend përmes Rezolutave. Seanca plenare e miratoi këtë projektligje me 95 vota pro, 10 kundër dhe 1 abstenim.Share