Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut miratoi tre projektligje dhe dy projekt-rezoluta

  • Postuar më, 01/06/2020

1 qershor  2020

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në drejtimin e kryetarit të komisionit, z. Ulsi Manja, në mbledhjen virtuale të radhës, shqyrtoi dhe miratoi tre projektligje, si dhe projekt-Rezolutat për vlerësimin të veprimtarisë vjetore të Institutit të Studimeve të Krimeve të Komunizmit, si dhe të Komisionerit të Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil, për vitin 2019.

Rendi i ditës nisi me shqyrtimin e projektligjit  "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën e ndryshuar të Organizatës Evropiane të Telekomunikacioneve Satelitore (EUTELSAT)”, që u prezantua nga zëvendësministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, znj.Dorina Çinari  dhe u relatua nga deputetja  Aurora Mara. Znj.Çinari theksoi se miratimi i këtij projektligji synon përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga angazhimet në marrëveshje ndërkombëtare ku Shqipëria aderon në fushën e komunikimeve elektronike. Deri më tani Shqipëria është një nga vendet që nuk ka aderuar ende në Konventën e ndryshuar. Projektligji në fjalë u miratua në parim dhe në tërësi nga deputetët e komisionit.

Ndërsa projektligji “Për pranimin e vendimit II/1 të palëve, që ndryshon “Konventën e Aarhusit për të drejtën e publikut për të pasur informacion, për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe për t’iu drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit”, ratifikuar me ligjin nr. 8672, datë 26.10.2000” u prezantua nga z. Ardian Kamenica, Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit Deputetja  Aurora Mara gjatë relatimit të saj shpjegoi se qëllimi i këtij projektligji është që të pasqyrojë ndryshimet që i kanë ndodhur tekstit të Konventës së Aarhusit, e cila është ratifikuar nga shteti shqiptar në vitin 2010. “Ndryshimet konsistojnë në përfshirjen e procesit të informimit dhe të tërheqjes së publikut në vendimmarrjet për organizmat e modifikuara gjenetikisht”, u shpreh znj.Mara. Pas diskutimeve, projektligji në fjalë u miratua në parim dhe në tërësi.

Më tej, në cilësinë e komisionit përgjegjës, u vijua me shqyrtimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10242, datë 25.02.2010, “Për Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”. Projektligji nismë e dy deputetëve të grupit parlamentar socialist Adnor Shameti dhe Alket Hyseni, u relatua nga deputeti Bashkim Fino, i cili sqaroi se ndryshimet e propozuara lidhen me nenin 19 të ligjit aktual dhe synojnë unifikimin dhe harmonizimin e praktikës së miratimit të strukturës, organikës dhe nivelit të pagave për institucionet e pavarura dhe ato të krijuara me ligj. Më tej z.Fino sqaroi se ligji aktual ngarkon Kuvendin e Shqipërisë me detyrën dhe përgjegjësinë për emërimin e anëtarëve të Bordit të Institutit, si dhe shkarkimin e tyre në rastet e përcaktuara në ligj, si dhe raporton çdo vit në Kuvendin e Shqipërisë mbi veprimtarinë vjetore të tij. “Ndonëse buxheti i Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri, si pjesë e Buxhetit të Shtetit që ne e kemi miratuar, shqyrtohet dhe miratohet në Kuvend, struktura, organika dhe niveli i pagave të tij nuk miratohen me vendim të Kuvendit, por me vendim të Këshillit të Ministrave”, u shpreh z.Fino. Projektligji u miratua në parim dhe në tërësi nga deputetët e komisionit.

Mbledhja e komisionit vijoi me shqyrtimin dhe miratimin e projekt-rezolutave të vlerësimit të veprimtarisë vjetore të Institutit të Studimeve të Krimeve të Komunizmit dhe Komisionerit të Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil, për vitin 2019. Në mbledhjet e mëparshme, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në cilësinë e komisionit përgjegjës ka shqyrtuar raportet dhe ka zhvilluar seanca dëgjimore me drejtuesit përkatës të këtyre institucioneve. 


Share