Kuvendi mblidhet në seancë plenare, miraton ndryshimet në Rregulloren e Kuvendit për t’iu përshtatur kushteve të pandemisë

  • Postuar më, 16/04/2020

16 prill 2020

Në drejtimin e Kryetarit, z. Gramoz Ruçi, Kuvendi i Shqipërisë u mblodh sot në seancë plenare, të zhvilluar në kushtet e masave të jashtëzakonshme. Në nisje të saj, diskutimet plenare u përqendruan tek 12 Akte normative të Këshillit të Ministrave, të cilat lidhen me masat e marra për përballimin e situatës së krijuar në vend nga pandemia COVID-19.

Më konkretisht:

Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 2, datë 11.03.2020 të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 15/2016 ”Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”,  i cili u miratua me 100 vota pro, 1 kundër dhe 3 abstenim.

Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, i cili u miratua  me 97 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstenim.

Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 16.03.2020 “Për disa shtesa në Aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”,  i cili u miratua me 98 vota pro, 2 kundër dhe 4 abstenim.

Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 5, datë 17.03.2020 “Për një shtesë në Aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19,  i cili u miratua me 99 vota pro, 3 kundër dhe 2 abstenim.

Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 6, datë 21.03.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, i cili u miratua me 100 vota pro, 2 kundër dhe 2 abstenim.

Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 7, datë 23.03.2020 “Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve””, i cili u miratua me 97 vota pro, 2 kundër dhe 5 abstenim.

Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 8, datë 24.03.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”,  i cili u miratua me 97 vota pro, 3 kundër dhe 3 abstenim.

Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 9, datë 25.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushë e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID19””, i cili u miratua me 96 vota pro, 2 kundër dhe 5 abstenim.

Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 10, datë 26.03.2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” të ndryshuar””, i cili u miratua  me 94 vota pro, 4 kundër dhe 6 abstenim.

Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 11, datë 27.03.2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar””, i cili u miratua  me 96 vota pro, 4 kundër dhe 4 abstenim.

Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 12, datë 2.4.2020 “Për një shtesë në aktin normativ nr. 3, datë 15.03.2020 të Këshillit të Ministrave “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19” të ndryshuar””, i cili u miratua me 98 vota pro, 3 kundër dhe 3 abstenim.

Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 13, datë 02.04.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”, i cili u miratua me 95 vota pro, 2 kundër dhe 7 abstenim.

Punimet plenare vijuan me shqyrtimin e projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar””, nismë e dy deputeteve znj.Eglantina Gjermeni dhe znj.Klotilda Bushka. Në emër të grupit parlamentar socialist, z.Taulant Balla, u shpreh se këto ndryshime në Kodin Penal në momentin që po kalon vendi si pasojë e pandemisë COVID-19 janë tepër të domosdoshme. “Nuk janë një eksperiment shqiptar, ashtu sikurse u mundua dikush ta artikulojë sot, por janë padyshim një përshtatje në realitetin shqiptar të eksperiencave më të mira në shumë vende”, theksoi z.Balla, i cili teksa përmendi disa vende që kanë ashpërsuar masat penale për shkak të pandemisë, u ndal në mënyrë të veçantë tek Rumania, e cila ka miratuar së fundmi dënime shumë të ashpra. “Padyshim duhet kuptuar se këto ndryshime kanë në thelb të vetin mbrojtjen e jetës së njerëzve, vetëm ky është qëllimi i mirë për të gjithë këtë nismë”, u shpreh z.Balla.

Projektligji në fjalë, u miratua me 88 vota pro, 13 kundër dhe 1 abstenim.

Në rendin e ditës ishte projektligji “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, që u miratua me 90 vota pro, 5 kundër dhe 3 abstenim.

Kuvendi shqyrtoi dhe dy dekretet e Presidentit të Republikës. Dekreti nr. 11.457, datë 26.03.2020 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”” , u rrëzua me 7 vota pro, 89 kundër dhe 7 abstenim.

Ndërsa dekreti nr. 11.456, datë 26.03.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 18/2020 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 1, datë 31.01.2020 të Këshillit të Ministrave “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike””, u rrëzua me 9 vota pro, 88 kundër dhe 5 abstenim.

Kuvendi shqyrtoi tre projektligje që lidhen për marrëveshjet IPA, më konkretisht: 

1)Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës dhe Komisionit Europian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri - Kosovë, 2014-2020 alokimet e vitit 2018”’, i cili u miratua me 102 vota pro, 0 kundër dhe 1 abstenim;

2)Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mal i Zi - Shqipëri, alokimet e vitit 2018”, që u miratua me 102 vota pro, 0 kundër dhe 1 abstenim;

3)Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Maqedoni e Veriut - Shqipëri 2014 - 2020, alokimet për vitin 2018””, i cili u miratua me 100 vota pro, 1 kundër dhe 2 abstenim.

Kuvendi miratoi me 101 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Projektvendimin “Për disa shtesa në vendimin nr. 166, datë 16.12.2004 “”Rregullorja e Kuvendit të Shqipërisë”” të ndryshuar””. Projektvendimi i miratuar shton në Rregullore disa nene të veçanta  për rastet e masave të jashtëzakonshme, duke parashikuar zhvillimin e mbledhjeve të Kuvendit dhe të organeve të tij në distancë, nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit si edhe me numër të reduktuar të deputetëve dhe përcakton procedurat e votimit në këto raste.

Pjesë e rendit të ditës ishte shqyrtimi i projektvendimit ”Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së komisionit hetimor “Për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve të kryera nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, në kuadër të ushtrimit të kompetencave të tij lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore si dhe për të kontrolluar e ligjshmërinë e veprimeve dhe procedurës të ndjekur nga Presidenti i Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues”” ngritur me vendimin nr. 84/2019 të Kuvendit””, i cili u miratua me 99 vota pro, 3 kundër dhe 2 abstenim. 

I fundit në rendin e ditës ishte projektvendimi “Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së komisionit të posaçëm parlamentar për realizimin e Reformës Zgjedhore” ngritur me vendimin nr. 102/2017 të Kuvendit, që u miratua me 102 vota pro, 0 kundër dhe 2 abstenim. 

Seanca plenare i mbylli punimet rreth orës 14:20.Share