Ligj nr. 61/2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 13/2015 “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë””


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 21/07/2022
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin