Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2021”


Tipi i aktit: Rezolutë
Data e miratimit: 21/07/2022
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin