Vendim nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 29/09/2017
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin