Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E martë, datë 19.07.2022


Ora:9.30

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane, për mbrojtjen shoqërore”.

(Komision për dhënie mendimi)


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E martë, datë 19 korrik 2022


Ora:Ora 12:00

Ne rend të dites:

- Shqyrtimi dhe votimi i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”;

- Shqyrtimi i projektligjit “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”. Komisioni i Posaçëm Parlamentar “Për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë

E martë, datë 19 korrik 2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.      Seancë dëgjimore me përfaqësues nga Bashkia Dimal.  

2.      Seancë dëgjimore me ekspertë dhe me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E marte, datë 19.07.2022


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1. Shqyrtimin nen për nen dhe në tërësi i projektligjit "Për regjistrin kombëtar të të dënuarve për krime seksuale".

2. Shqyrtimin nen për nen dhe në tërësi i projektligjit "Për krijimin e regjistrit kombëtar të autorëve të veprave penale me natyrë seksuale".


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 19 korrik 2022


Ora:13.00

Ne rend të dites:

1.       Shqyrtimi i projektligjit “Për Regjistrin Kombëtar të të Dënuarve për Krime Seksuale”.  (Shqyrtim njëherësh me nismën e zgjedhësve) 

2.       Shqyrtimi i projektligjit “Për krijimin e regjistrit kombëtar të autorëve të veprave penale me natyrë seksuale”.  (Shqyrtim njëherësh me nismën e deputetes Erisa Xhixho)


Komisioni për Politikën e Jashtme

E marte, date 19 korrik 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.1.      Diskutimi i projektrezolutës “Mbi pabazueshmërinë e pretendimeve për trafikimin e paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri”.