Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E hene, date 18 korrik 2020


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.       Miratimi i procesverbalit të datës 7 qershor 2022.

2.       Miratimi i kalendarit të punës së komisionit 11 – 29 korrik 2022 dhe programi i punës 4-29 korrik 2022.

3.      Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Emirateve të Bashkuara Arabe, për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe luftës kundër terrorizmit”? (Rel. Petro Koci, Dhënie mendimi)

 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 18.07.2022


Ora:10:30

Ne rend të dites:


1- Miratim i proçesverbalit të mbledhjes së datës 27.06.2022.

2- Shqyrtim i projektligjit "Për regjistrin kombëtar të të dënuarve për krime seksuale".

3- Shqyrtim i projektligjit "Për krijimin e regjistrit kombëtar të autorëve të veprave penale  me natyrë seksuale".

4- Shqyrtim i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr 13/2015 “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së  Shqipërisë”.


Komisioni i Posaçëm Parlamentar “Për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë

E hënë, datë 18 korrik 2022


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit të datë 29.06.2022

2. Seancë dëgjimore me përfaqësues nga Ministria e Brendshme dhe institucionet e varësisë që kanë lidhje me çështjen. 


Ora 12.00

1. Seancë dëgjimore me përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Hënë, datë 18 korrik 2022


Ora:14.00

Ne rend të dites:

Nënkomisioni “Për përzgjedhjen e kandidatit për anëtar të Këshillin e Lartë të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe të shkollës së Magjistraturës”.


1. Seance degjimore me kandidatet e kualifikuar.

2. Miratimi i listës së kandidatëve për votim;

3. Votimi për përzgjedhjen e  kandidatit;


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Hënë, datë 18 korrik 2022


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1.      Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zviceriane, për mbrojtjen shoqërore”

Për dhenie mendimi

 

2.      Projektligj “Për disa ndryshime në ligjin nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë

 

Për dhenie mendimi


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E hënë, datë 18 korrik 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Shqyrtim i projektligjit “ Per regjistrin kombetar te te denuarve per krime seksuale"