Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 13.07.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.13/2015, “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”

 

2.      Shqyrtimi në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi i projektligjit  “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zviceriane, për mbrojtjen shoqërore”


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E mërkurë, datë 13 korrik 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 13 korrik 2022


Ora:14.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore bazuar në kërkesën e  depozituar në datë 13.06.2022, nga 1/3 e deputetëve të opozitës parlamentare, për projektin e Hartës së Re Gjyqësore, me:

 

 

1.      Ministrin e Drejtësisë

2.      Këshillin e  Lartë Gjyqësor

3.      Këshillin e  Lartë të Prokurorisë 

4.      Avokatin e Popullit

5.      Dhomën Kombëtare të Avokatisë

6.      Komitetin Shqiptar të Helsinkit


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 13 korrik 2022


Ora:13.30

Ne rend të dites:

Nënkomisioni “Për përzgjedhjen e kandidatit për anëtar të Këshillin e Lartë të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe të shkollës së Magjistraturës”.


1.      Konstituimi i nënkomisionit;

2.      Miratimi i kalendarit të punimeve të nënkomisionit;

3.       Çështje të tjera për diskutim.