Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 12.07.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi i Dekretit të presidentit për kthimin e ligjit nr. 50/2022 “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nën zonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e parkut kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 12 korrik 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

 

 

1.      Miratimi i programit të punimeve të komisionit (për periudhën 4 – 29 korrik 2022).

2.      Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit (për periudhën 11 – 29 korrik 2022).

3.      Projektligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.13/2015, “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”

    Për dhenie mendimi 

4.      Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit të  Lartë Gjyqësor gjatë vitit 2021.

5.      Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit  gjatë vitit 2021.

6.      Krijimi i nënkomisionit “Për përzgjedhjen e kandidatit për anëtar të Këshillin e Lartë të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe të shkollës së Magjistraturës”.

7.      Miratimi i rregullores për organizimin dhe funksionimin e nënkomisionit “Për përzgjedhjen e kandidatit për anëtar të Këshillin e Lartë të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe të shkollës së Magjistraturës”.Të nderuar anëtarë të Komisionit,


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E martë, datë 12 korrik 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit “Për gazet serrë të flourinuara”