Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E mërkurë, datë 6 korrik 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:


-          -Miratimi i procesverbaleve të datave 6, 8 dhe 15 qershor 2022.

-         - Diskutimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin nr. 36/2022 ”Për miratimin e strukturës, organikës dhe nivelit të pagave për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”.

-          -Përzgjedhja e dy kandidatëve për anëtarë të KDRTSH (vijimi me dyer të mbyllura).Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E mërkurë, datë 6 korrik 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

- Seancë dëgjimore me grupet e interesit lidhur me shqyrtimin e projektigjit “Për Urdhërin profesional të inxhinerëve” (nismë e znj. Luljeta Bozo)


- votimi i projektligjit “Për krijimin dhe funksionimin e Parqeve Teknologjike dhe Shkencore”Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 06 korrik 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1. Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit  gjatë vitit 2021. 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 6 korrik 2022


Ora:09.30

Ne rend të dites:

 

1.      Konsituimi i Nënkomisionit për Qeverisjen Vendore.

2.      Diskutime mbi kalendarin e Nënkomisionit


Komisioni i Posaçëm Parlamentar “Për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë

E mërkurë, datë 6 korrik 2022


Ora:9.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me akademikë dhe përfaqësues të universiteteve publike dhe private.