Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E hënë, datë 4 korrik 2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi nen per nen dhe në tërësi i projektligjit “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”.


Komisioni i Posaçëm Parlamentar “Për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë

E hënë, datë 4.07.2022


Ora:9.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.


Ora 12.00

Seancë dëgjimore me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Hënë, datë 04 korrik 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të datave 13,14, 15 dhe 21 qershor 2022.

 

2.      Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)  gjatë vitit 2021.


 

3.      Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë gjatë vitit 2021.


 

4.      Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit të  Lartë të Prokurorisë  gjatë vitit 2021.

           5.      Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit Qendror të  Zgjedhjeve gjatë vitit 2021.
Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E hënë, datë 4 korrik 2022


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe votimi i projtekligjit “Për krijimin dhe funksionimin e Parqeve Teknologjike dhe Shkencore”