Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 21.06.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes I Aktit Normativ nr.10 datë 15.5.2022 “Për kompensimin financiar të çmimit për disa materiale ndërtimi, sipas përcaktimeve në kontratat publike për punë, si pasojë e situatës së veçantë, të krijuar në treg gjatë vitit 2022”

2.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i projektligjit “Për krijimin dhe funksionimin e Parqeve Teknologjike dhe Shkencore”

3.      Miratimi i draft-rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të KLSH për vitin 2021


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 21 qershor


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit (për periudhën 20 qershor – 8 korrik 2022).

 

2.      Miratimi i proçesverbaleve të datave 1 dhe 4 qershor 2022.

 

3.      Aktnormativ nr.10 datë 15.5.2022 “Për kompensimin financiar të çmimit për disa materiale ndërtimi, sipas përcaktimeve në kontratat publike për punë, si pasojë e situatës së veçantë, të krijuar në treg gjatë vitit 2022”

Për dhënie mendimi

 

4.      Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit të Prokurimit Publik gjatë vitit 2021.


5.       Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Departamentit të Administratës Publike gjatë vitit 2021.Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E martë, datë 21.06.2022


Ora:12.30

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i aktit normativ nr.10 datë 15.5.2022 “Për kompensimin financiar të çmimit për disa materiale ndërtimi, sipas përcaktimeve në kontratat publike për punë, si pasojë e situatës së veçantë, të krijuar në treg gjatë vitit 2022”.