Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E martë, datë 14 qershor 2022


Ora:Ora 12:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 14.06.2022


Ora:12:00

Ne rend të dites:


1.      Seance degjimore me shoqaten “Mikrofinanca Shqipetare” me fokus ne pikat e diskutimit si me poshte:

 

  • Prezantim i veprimtarisë financiare të institucioneve financiare jo-banka, me fokus tek kredia dhe mikrokredia;
  • Ecuria e veprimtarisë, zhvillimi i mikrofinancës ndër vite, tendencat kryesore;
  • Natyra e produkteve dhe shërbimeve financiare, normat e interesit nominale dhe efektive dhe kompozimi i tyre, veprimtaria e mbledhjes së kredive në vonesë; 
  • Cështje të transparencës dhe etikës në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve financiare jo-bankare, cështje te edukimit financiar;
  • Sfidat e sektorit për të ofruar shërbime të digjitalizuara në tërësine e tyre; 
  • Problematikat e sektorit dhe masat që janë marrë dhe po merren për zgjidhjen e tyre; 
  • Diskutime dhe rekomandime. 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 14 qershor 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.        Projektligj “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”.


2.      Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit të Prokurimit Publik gjatë vitit 2021.


3.       Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Departamentit të Administratës Publike gjatë vitit 2021.Komisioni për Integrimin Europian

E martë, 14 qershor 2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i Memorandumit të bashkëpunimit midis Komisionit për Çështjet Europiane, të Parlamentin të Kroacisë dhe Komisionit për Integrim Europian i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

2. Të tjera.