Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E hënë, datë 13.06.2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”.

(Komisionit përgjegjës)


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 13.06.2022


Ora:09:00

Ne rend të dites:

1. Shqyrtim nen për nen i projektligjit “ Për organizimin dhe funksionimin e aviacionit Civil” në  cilësinë e komisionit për dhënie mendimi.

 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 13.06.2022


Ora:13:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i projektligjit “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”

2.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i projektligjit “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”

3.      Miratimi i draft-rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të BSH për vitin 2021


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Hënë, datë 13 qershor 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i proçesverbaleve të datave 18, 20, 24, 26,27 dhe 31 maj 2022.

 

2.      Projekligj “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”      


3.        Projektligj “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”.