Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E martë, datë 15 qershor 2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:


·         Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 6 qershor 2022.

·         Diskutimi i kalendarit të aktiviteteve të Komisionit.Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore publike për mbrojtjen e të drejtave dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, referuar rasteve konkrete aktuale të dhunës ndaj gruas, me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga institucionet shtetërore, institucionet e krijuara me ligj, organizatat ndërkombëtare dhe pjesëmarrës të shoqërisë civile, të cilët kanë në fokusin e punës së tyre çështjet e grave dhe vajzave.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 15.06.2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor gjatë vitit 2021.


Nënkomisioni për zhvillim të qëndrueshëm

E mërkurrë, datë 15.06.2022


Ora:09:30

Ne rend të dites:


1.      Kalendari i aktiviteteve per tremujorin

 

2.      Vendosja objektivave per tu arritur deri ne fund  vitit

3.      Shperndarja e anetareve per fokus veprimtarie per cdo objektiv

 

4.      Te tjera


Komisioni i Posaçëm Parlamentar “Për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë

E mërkurë, 15 qershor 2022


Ora:12:00

Ne rend të dites:

  1. Konstituimi i Komisionit të Posaçëm Parlamentar “Për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë”;
  2. Caktimi i sekretarit të Komisionit.