Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E mërkurë, datë 8 qershor 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

-          Prezantimi i projektligjit “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, datë 08.06.2022


Ora:12:30

Ne rend të dites:


1. Miratimi i kalendarit të komisionit për periudhën 30 Maj - 17 Qershor 2022;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve datë 26.04.2022 dhe 09.05.2022;
3. Shqyrtim në parim i projektligjit “ Për organizimin dhe funksionimin e aviacionit Civil” në  cilësinë e komisionit për dhënie mendimi.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E mërkurë, datë 8 qershor 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:


Ora 10.00

 

Diskutimi dhe miratimi i projektrezolutës për Raportin e veprimtarisë njëvjeçare të RTSH për vitin 2021.

 

 Ora 11.00

 

-                     Seancë dëgjimore me kandidatët për plotësimin e 2 vendeve vakante për anëtarë të KDRTSH.

-