Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E hënë, datë 6 qershor 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:

?-          Miratimi i procesverbalit të datës 16 maj 2022.

-          Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për periudhën 30 maj - 17 qershor 2022.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E hënë, datë 6 qershor 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe votimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9817, datë 22.10.2007, “Për bujqësinë dhe zhvillimin rural”” (Nismë e z. Duka) 


Seancë plenare

E hënë, datë 6 qershor 2022, ora 17:00


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 6 qershor 2022, ora 17 00.pdf

Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve në seancën plenare të datës 6 qershor 2022, ora 17 00.pdf


Komisioni për Integrimin Europian

E hënë, 6 qershor 2022


Ora:12:00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për periudhën 30 maj – 17 qershor 2022;
  2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit për Integrimin Europian datë 22 prill;
  3. Shqyrtimi i Projektligjit “Për vreshtarinë dhe verën” ;
  4. Shqyrtimi i Projektligjit “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”.

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E hënë, datë 6.06.2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:

1.Miratimi i procesverbaleve të datave 19.04.2022 dhe 26.04.2022.

2.Miratimi i kalendarit të punës së komisionit për periudhën 30 maj – 17 qershor 2022.

 

Ora 12:00  

1.Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për financimin shtesë për projektin “Përmirësimi i Sistemit të Shëndetësisë”.

(Komision për dhënie mendimi)