Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E martë, datë 24 maj 2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:

-         


-Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 9 maj 2022.

 

-         - Seancë dëgjimore për diskutimin e Raportit mbi veprimtarinë 1-vjeçare për vitin 2021 të RTSH.

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E martë 24 maj 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

-          Shqyrtimi dhe votimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e punës së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare AKEP për vitin 2021”.  


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 24.05.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i projektligjit “Per shpalljen e moratoriumit te gjuetise ne Republiken e Shqiperise”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 24 maj 2022


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1.Përzgjedhja e kandidaturave të paraqitura për anëtar të Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit.


2. Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Avokatit të  Përgjithshëm të Shtetit gjatë vitit 2021.


 

3. Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Departamentit të Administratës Publike gjatë vitit 2021.