Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 17.05.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi nen per nen i projektligjit : “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 17 maj 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.Projektligj “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”.

Për dhënie mendimi

 

2. Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Prokurorit të Përgjithshëm gjatë vitit 2021.