Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E hënë, datë 16 maj 2022


Ora:12.15

Ne rend të dites:


Seancë dëgjimore me Ministren për Rininë dhe Fëmijët, znj. Bora Muzhaqi.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, datë 16.05.2022


Ora:11:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi nen per nen i projektligjit "Për vreshtarinë dhe verën" 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Hënë, datë 16 maj 2022


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1.       Për shqyrtimin e kandidaturave për zgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës. (Votimi i raundit të parë)


Seancë plenare

E hënë, datë 16 maj 2022, ora 17:00


Urdhër për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare, datë 16 maj 2022, ora 17 00.pdf