Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E mërkurë, datë 11 maj 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

-         Seancë dëgjimore me grupet e interesit lidhur me shqyrtimin e projektligjit “Për vreshtarinë dhe verën” 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 11.05.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Raportimi i veprimtarise vjetore i Bankes se Shqipersie per vitin 2021


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E mërkurë, datë 11 maj 2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:


Diskutimi dhe miratimi i projektrezolutës për Raportin për veprimtarinë 1-vjeçare për vitin 2021 të Autoritetit të Mediave Audiovizive.


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E mërkurë, datë 11.05.2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me përfaqësues të institucioneve publike dhe pacientë në Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut në kuadër të Ditës Botërore të Talasemisë.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 11 maj 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:


2.      Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Komisionit të Prokurimit Publik gjatë vitit 2021.