Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E marte, date 10 maj 2022


Ora:9.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit tre javor të punës për datat 9 – 27 maj 2022

2.   Projektligj “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”. (Rel. Hatixhe Konomi, Kom. Dhënie mendimi)


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E martë, datë 10 maj 2022


Ora:12.30

Ne rend të dites:-      Seancë dëgjimore për diskutimin e Raportit për veprimtarinë 1-vjeçare për vitin 2021 të Autoritetit të Mediave Audiovizive.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 10.05.2022


Ora:09:30

Ne rend të dites:


1.      Raportimi i veprimtarise vjetore e Autoritetit te Mbikeqyrjes Financiare per vitin 2021

 

2.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes I projektligjit: "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim, për një hua të bazuar në politika për mbështetjen e barazisë gjinore në aksesin ndaj mundësive ekonomike në Shqipëri"

 

3.      Miratimi i draft-rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Autoritetit te Konkurences për vitin 2021


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 10 maj 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi gjatë vitit 2021.


 

2.      Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Komisioneri për mbikqyrjen  e Shërbimit Civil gjatë vitit 2021.

  


Nënkomisioni për zhvillim të qëndrueshëm

E martë, datë 10.05.2022


Ora:14:00

Ne rend të dites:


1.      Konstituimi i Nenkomisionit per Zhvillim te Qendrueshem

2.      Diskutime mbi hartimin e programit te punimeve te Nenkomisionit