Rendi i ditës

Seancë plenare

E hënë, datë 9 maj 2022, ora 17:00


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 9 maj 2022, ora 17 00.pdf

Procesverbal i përmbledhur dhe lista e diskutimeve të seancës plenare të datës 9 maj 2022, ora 17 00.pdf


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, 09.05.2022


Ora:13:00

Ne rend të dites:

Shqyrtim i projektligjit “Për ratifikimin e protokollit ndryshues të Konventës për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale”  në cilësinë e komisionit përgjegjës.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E hënë, datë 9 maj 2022


Ora:Ora 13:00

Ne rend të dites:

- Prezantimi i projektligjit “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”;

- Séancë dëgjimore me Federatën Kombëtare Shqiptare për Gjueti dhe Konservim lidhur me shqyrtimin e projektligjit “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Hënë, datë 09 maj 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datave 7, 15, 28 dhe 29 mars  2022.

2.      Miratimi i kalendari i Raportimeve vjetore të disa organeve Kushtetuese, atyre të ngritura me ligj, si dhe Institucionet e Varësisë për veprimtarinë e tyre për vitin 2021.

 

3.      Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit (për periudhën 9 - 27 maj 2022).

 

 

4.      Projektligj “Për ratifikimin e protokollit ndryshues të Konventës për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale”     

Për dhënie mendimi

 

5.      Projektligj “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”   

            Për dhënie mendimi


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E hënë, datë 9 maj 2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:

-         

     Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për periudhën 6 – 27 maj 2022.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, datë 09.05.2022


Ora:11:00

Ne rend të dites:


1.      Vijimi I shqyrtimit ne parim i projektligjit : “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet
Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit