Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E premte, 22 prill 2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për periudhën 18 prill- 6 maj 2022;
  2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit për Integrimin Europian 14, 15 shkurt, 8 mars;
  3. Shqyrtimi Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e Bashkimit Evropian Horizont Evropa-programi kuadër për kërkimin dhe inovacionin” Relator: Z. Etjen Xhafaj
  4. Shqyrtimi i Projektligjit “Për vreshtarinë dhe verën” Relator: Z. Lavdrim Krrashi


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, datë 22.04.2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

 

1.      Projektligj “Për ratifikimin e konventës së Këshillit të Evropës “Për aksesin në dokumente zyrtare”   Përgjegjës

 

2.      Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për të Drejën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale gjatë vitit 2021.

 

3.      Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri gjatë vitit 2021.

                         

4.      Projektvendim “Për disa shtesa e ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 93/2017, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimin e pagave të  personelit të Komisionin e Pavarur të Kualifikimit””, i ndryshuar.

5.      Projektvendim “Për disa shtesa e ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 94/2017, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimin e pagave të personelit të Komisionerëve Publikë”.

6.      Projektvendim “Për disa shtesa e ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 92/2017, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimin e pagave të  personelit të Kolegjin e Posaçëm të Apelimit”, të ndryshuar.