Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, 20.04.2022


Ora:12:00

Ne rend të dites:

 Seancë dëgjimore me Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat lidhur me raportimin për veprimtarinë e institucionit për vitin 2021. (me dyer të mbyllura)


Komisioni për Politikën e Jashtme

E merkure, date 20 prill 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Projektligj “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aktet dhe dokumentet e Kongresit të 26-të të Bashkimit të Përbotshëm Postar, Stamboll 2016”. (Rel.Lavdrim Krrashi, Kom. Dhënie mendimi)

2.   Projektligj “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”. (Rel. Blendi Klosi , Kom. Dhënie mendimi)

3.      Projektligj “Për ratifikimin e protokollit ndryshues të Konventës për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale”.  (Rel. Etjen Xhafaj, Kom. Dhënie mendimi)


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E mërkurë, datë 20 prill 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:


Diskutimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e Bashkimit Evropian “Horizont Evropa” programi kuadër për kërkimin dhe inovacionin” (komision përgjegjës)


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E mërkurë, datë 20 prill 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me Kryetarin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë, lidhur me raportin vjetor të ERE-s për vitin 2021. 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 20.04.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Raportimi i veprimtarise vjetore te Kontrollit te Larte te Shtetit per vitin 2021

2.      Miratimi i draft-rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Autoritetit te Konkurences për vitin 2021Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 20 prill 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:


1.      Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) (Agjencia e zbatimit të projektit) dhe KFË Frankfurt am Main (KFË), për rehabilitimin e hidrocentralit të Fierzës”

              Për dhënie mendimi

 

2.      Projektligj “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aktet dhe dokumentet e Kongresit të 26-të të Bashkimit të Përbotshëm Postar, Stamboll 2016”

                Për dhënie mendimi