Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, 19.04.2022


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.                Miratimi i Programit të Punës së Komisionit për periudhën 18 prill – 27 maj 2022.

2.       Miratimi i Kalendarit të Punimve të Komisionit për periudhën 18 prill - 6 maj.

3.                 Seancë dëgjimore me Shërbimin Informativ të Shtetit lidhur me raportimin për veprimtarinë e institucionit për vitin 2021. (me dyer të mbyllura)


Komisioni për Politikën e Jashtme

E marte, date 19 prill 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit të punës së komisionit 18 prill – 6 maj 2022 dhe i programit të punës 18 prill – 27 maj 2022

2.      Miratimi i procesverbalit të komisionit për datat 18 shkurt 2022; 2, 7 dhe 9 mars 2022

3.      Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) (Agjencia e zbatimit të projektit) dhe KFW Frankfurt am Main (KFW), për rehabilitimin e hidrocentralit të Fierzës”. (Kom. Dhënie mendimi, Rel. Benet Beci)

4.      Projektligj “Për ratifikimin e kontratës financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për programin “UKT Shpërndarja e Ujit”. ((Kom. Dhënie mendimi, Rel. Besion Ajazi)

5.      Projektligj "Për Ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë franceze për zhvillim, për një hua të bazuar në politika për mbështetjen e barazisë gjinore në aksesin ndaj mundësive ekonomike në Shqipëri". (Kom. Dhënie mendimi, Rel. Hatixhe Konomi)

6.      Projektligj “Për ratifikimin e konventës së Këshillit të Evropës “Për aksesin në dokumente zyrtare”. (Kom. Dhënie mendimi, Rel. Petro Koçi)

7.      Akt normativ nr. 6, datë 18.3.2022 “Për miratimin e disa ndryshimeve të nënshkruara (amendimi i tretë) në marrëveshjen për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, miratuar me aktin normativ nr. 3, datë 18.1.2021, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar. (Kom. Dhënie mendimi, Rel. Klodiana Spahiu)


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E martë, datë 19 prill 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:


-       - Miratimi i procesverbaleve.

-        - Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të  punës së Komisionit për periudhën 18 prill – 6 maj 2022.

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E martë, datë 19 prill 2022


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

-          - Shqyrtimi i Aktit Normativ nr. 5 “Për disa shtesa në ligjin nr.8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar”;

-          Shqyrtimi i Aktit Normativ  nr. 7, datë 18.3.2022 “Për transparencën dhe monitorimin e çmimit për disa produkte ushqimore bazë dhe produkte të tjera të lidhura me to si pasojë e situatës së veçantë të krijuar në treg”;

-          - Shqyrtimi i Aktit Normativ nr. 8, datë 25.3.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar”.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 19 prill 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i programit të punimeve të komisionit (për periudhën 18 prill- 27 maj 2022).

 

 

2.      Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit (për periudhën 18 prill – 6 maj 2022).

 

 

3.      Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për të Drejën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale gjatë vitit 2021.

 

4.      Miratimi i Projekt- Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri gjatë vitit 2021.

 

5.      Projektligj “Për ratifikimin e kontratës financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për programin “UKT Shpërndarja e Ujit”

                     Për dhënie mendimi

 

6.      Projektligj "Për Ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë franceze për zhvillim, për një hua të bazuar në politika për mbështetjen e barazisë gjinore në aksesin ndaj mundësive ekonomike në Shqipëri"

       Për dhënie mendimi

 

7.      Akt normativ nr. 7, datë 18.3.2022 “Për transparencën dhe monitorimin e çmimit për disa produkte ushqimore bazë dhe produkte të tjera të lidhura me to si pasojë e situatës së veçantë të krijuar në treg”

      Për dhënie mendimi

 

8.      Akt normativ nr. 6, datë 18.3.2022 “Për miratimin e disa ndryshimeve të nënshkruara (amendimi i tretë) në marrëveshjen për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, miratuar me aktin normativ nr. 3, datë 18.1.2021, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar

     Për dhënie mendimi


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 19.04.2022


Ora:09:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i Aktit Normativ Nr. 5, dt 12.3.2022 “Për disa shtesa në ligjin nr.8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar

2.     Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i Aktit Normativ Nr. 8, dt 25.03.2022 “Për disa shtesa në ligjin nr.8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar   

3.     Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i Aktit Normativ Nr. 6, dt 18.03.2022 “Për miratimin e disa ndryshimeve të nënshkruara (amendimi i tretë) në marrëveshjen për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, miratuar me Aktin Normativ Nr. 3, datë 18.1.2021, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 19.04.2022


Ora:13:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i projektligjit “Për ratifikimin e kontratës financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për programin “UKT shpërndarja e ujit”

2.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i Aktit Normativ Nr. 7, dt. 18.03.2022 “ Për transparencën dhe monitorimin e çmimit për disa produkte ushqimore bazë dhe produkte të tjera të lidhura me to si pasojë e situatës së veçantë të krijuar në treg”

3.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim, për një hua të bazuar në politika për mbështetjen e barazisë gjinore në aksesin ndaj mundësive ekonomike në Shqipëri"


4.      Votimi nen per nen dhe ne teresi i projektligjit “Per zhvillimin e ndermarrjeve mikro, te vogla dhe te mesme”


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E martë, datë 19 prill 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.Miratimi i procesverbaleve të datave 16.02.2022 dhe 13.03.2022.

2.Shqyrtimi i Aktit normativ nr. 6, datë 18.3.2022 “Për miratimin e disa ndryshimeve të nënshkruara (amendimi i tretë) në marrëveshjen për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, miratuar me aktin normativ nr. 3, datë 18.1.2021, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar. (Komision përgjegjës)


Ora 12.00

1. Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë franceze për zhvillim, për një hua të bazuar në politika për mbështetjen e barazisë gjinore në aksesin ndaj mundësive ekonomike në Shqipëri". (Komision për dhënie mendimi)