Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Hënë, datë 28 mars 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i proçesverbaleve të datave 19, 25, 28 paradite, 28 (seanca dëgjimore me banoret e 5 maj, pasdite), 31 janar 2022 dhe 02 shkurt 2022.

 

2.      Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit (për periudhën 28 mars – 15 prill 2022).

 

 

3.      Projektligj “Për zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme”.

             Për dhënie mendimi

 

4.      Projektligj “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negociimin dhe zbatimin e kontratës me shoqërinë “Jones Group International” për forcimin e sigurisë kibernetike”

              Për dhënie mendimi


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E hënë, 28 mars 2022


Ora:Ora 11:30

Ne rend të dites:


- Projektrezoluta “Për vlerësimin e veprimtarisë së Entit Rregullator të Ujit ERRU për vitin 2021”Komisioni për Integrimin Europian

E hënë, 28 mars 2022


Ora:12:00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i Kalendarit të Komisionit për Integrimin Europian për periudhën 28 mars – 15 prill 2022;
  2. Shqyrtimi i Projektligjit “Për organizimin dhe funksionimin e grupeve vendore të veprimit”;
  3. Shqyrtimi i Projektligjit “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”;
  4. Shqyrtimi i Projektligjit “Për zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme”.