Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E martë, datë 8 mars 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:


Diskutimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin Evropa krijuese (2021- 2027)", komision përgjegjës.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 08.03.2022


Ora:11:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi nen per nen i projektligjit "Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve"


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E martë, datë 8 mars 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me kryetarin e bordit drejtues të ERRU-së, lidhur me raportin vjetor të Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU).?


Komisioni për Integrimin Europian

E martë, datë 8 mars 2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i Kalendarit të Komisionit për Integrimin Europian për periudhën 7-25 mars 2022;
  2. Shqyrtimi i Projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin Evropa krijuese (2021- 2027)".
  3. Të tjera.