Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

-          Seancë dëgjimore me grupet e interesit lidhur me shqyrtimin e projektligjit “Për organizimin dhe funksionimin e grupeve vendore të veprimit”; 

-     Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës së Entit Rregullator të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura ERRU” 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 23.02.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Seance degjimore me z. Gent Sejko, I propozuar per t’u zgjedhur Guvernator I Bankes se Shqiperise me Dekretin e Presidentit Nr. 13472, date 14.02.2022


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 23 shkurt 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

 

1.     Projektvendim “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 95/2016 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish - Sigurimit të Shtetit”.

2.      Projektvendim “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 98/2014 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”.


Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane

E mërkurë, datë 23 shkurt 2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:

 

Seancë pyetjesh me Kryeministrin e vendit zotin Edi Rama.

 

Mbledhja zhvillohet në sallën “Pjetër Arbnori”. (salla e Byrosë)