Rendi i ditës

Komisioni hetimor për zgjedhjet e 25 prillit 2021

Rendi i ditës


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjeve të komisionit, datë 10.11.2021;
  2. Njoftime;
  3. Verifikimi i përgjigjeve të mbërritura;
  4. Caktimi i mbledhjes së ardhshme të Komisionit. 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 17 nëntor 2021


Ora:14.30

Ne rend të dites:

Mbledhje e përbashkët e Këshilli për Legjislacionin dhe Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


1.   Vazhdimi i procedurës së shqyrtimit të projektligjit Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 8417 datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, depozituar në Kuvend më 20.10.2021;

2.Caktimi i relatorit.

3.  Miratimi i ekpertëve konstitucionalistë/ekspertizës përkatëse.

4. Caktimi i detyrave për ekspertët.