Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E premte, datë 25 qershor 2021


Ora:9.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbaleve te datave 10 dhe 11 qershor 2021

2. Akti normativ nr. 24 për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndëmjet Pfizer Overxeas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 9:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe votimi i projektligjit "Për ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, dt. 7.7.2008 "Për pronësinë industriale", të ndryshuar" 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, datë 25 qershor 2021


Ora:10:30

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së garancisë,ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), për marrëveshjen e huasë, ndërmjet Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për linjën e kredisë për Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”.

2-      Shqyrtimin e Aktit Normativ nr. 24 “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet PFIZER OVERSEAS LLC dhe Ministrisë së Shqndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin”.

3-      Shqyrtimi i Aktit Normativ nr. 25 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

4-      Shqyrtimi i Aktit Normativ nr. 26 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 137/2020”për buxhetin e vitit 2021” të ndryshuar”.


Komisioni i posaçëm për përzgjedhjen e dy kandidatëve në organet e Vetting-ut

E premte, datë 25 qershor 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

  1. Konstituimi i Komisionit Ad Hoc “Për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë zëvendësues për pozicionet Komisioner të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisioner Publik”, të ngritur me vendimin e Kuvendit nr. 60, datë 24.06.2021.

 

  1. Miratimi i kalendarit të punimeve të Komisionit Ad Hoc.

 

Çështje të tjera