Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:9.30

Ne rend të dites:

E premte, datë 28 maj 2021, ora 9.30


-          Miratimi i procesverbalit të datës 24 maj 2021.

-          Seance degjimore per diskutimin e Raportit për veprimtarinë 1-vjeçare të AMA, për vitin 2020.

 


Komision Hetimor për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikes së Shqipërisë

E premte, datë 28 maj 2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:

    1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit të datës 26 maj 2021.
    2. Miratimi i raportit përfundimtar të hetimeve.

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, datë 28 maj 2021


Ora:09:30

Ne rend të dites:

 1. Seancë dëgjimore për raportimin e Inspektorit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë, për veprimtarinë e vitit 2020.

 1. Shyrtimi i projekt-rezolutës së vlerësimit të veprimtarisë vjetore të Komisionerit të Mbikqyrjes së Shërbimit Civil, për vitin 2020.
 1. Shyrtimi i projekt-rezolutës së vlerësimit të veprimtarisë vjetore të Komisionit të Prokurimit Publik, për vitin 2020.
 1. Shyrtimi i projekt-rezolutës së vlerësimit të veprimtarisë vjetore të Komisionerit të Mbrojtjes nga Diskriminimi, për vitin 2020.
 1. Shyrtimi i projekt-rezolutës së vlerësimit të veprimtarisë vjetore të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për e vitin 2020.
 1. Shyrtimi i projekt-rezolutës së vlerësimit të veprimtarisë vjetore të Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit, për e vitin 2020.