Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 26.05.2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.     Miratimi i procesverbalit te mbledhjes se Komisionit per Ekonomine dhe Financat date 19 maj 2021

 

2.     Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i Aktin Normativ “Për një shtesë në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”

3.     Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr.10081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Komision Hetimor për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikes së Shqipërisë

E mërkurë, datë 26 maj 2021


Ora:14:00

Ne rend të dites:

    1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit të dates 25 maj 2021.
    2. Prezantimi i raportit paraprak nga relatorët
    3. Çështje të tjera.

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, datë 26 maj 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Seancë dëgjimore për raportimin e Komisionit të Prokurimit Publik, për veprimtarinë e vitit 2020.