Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 25.05.2021. ora 10:30


Ora:10:30

Ne rend të dites:

 • Shqyrtim në parim i projektligjit “Për të huajt”.

Komision Hetimor për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikes së Shqipërisë

E martë, datë 24 maj 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

    1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit të dates 24 maj 2021.
    2. Debat mbi provat e administruara.
    3. Çështje të tjera

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 25 maj 2021


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për të huajt”.””           

2.      Seancë dëgjimore për raportimin e Komisionerit për Mbrojtje nga Diskriminimi, për veprimtarinë e vitit 2020.

3.      Seancë dëgjimore për raportimin e Komisionerit të Mbikqyrjes së Shërbimit Civil, për veprimtarinë e vitit 2020.

4.      Seancë dëgjimore për raportimin e Komisionit të Prokurimit Publik, për veprimtarinë e vitit 2020.