Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E Hënë, datë 24 maj 2021


Ora:12.00

Ne rend të dites:

 

1.     Miratimi i procesverbalit datë 17.05.2021

2.     Miratimi I Kalendarit te punes (Për periudhen 21 maj – 11 qershor 2021)

3.     Shqyrtimi I projektligjit  “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknikë”

4.     Shqyrtimi I Projektligjit “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim civil”

5.     Të tjera.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

- Seancë dëgjimore me kryetarin e Entit Rregullator të Energjisë ERE, lidhur me veprimtarinë e këtij enti gjatë vitit 2020.  

- Shqyrtimi i projektrezolutës "Për vlerësimin e punës së Entit Rregullator të Ujit ERRU, për vitin 2020"Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:9.30

Ne rend të dites:

E hënë, datë 24 maj 2021, ora 9.30

 

 

-          Miratimi i procesverbalit të datës 10 mars 2021.

-          Vendime të Komisionit për shpallje të vendeve vakante në Autoritetin e Mediave Audiovizive (AMA).

 

 

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, datë 24 maj 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Miratimi i draft-kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 24 maj – 11 qershor 2021                         

2-      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10.193, datë 3.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale” të ndryshuar””           

3-      Shqyrtimi i Aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 20, datë 5.5.2021 “Për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” të ndryshuar””.

4-      Miratimi i raportit “Për propozim Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të kandidatëve për anëtarë të Komisionit të Prokurimit Publik”

5-Miratimi i draft-rezolutës për për vlerësimin e punës së zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për vitin 2020 (shkurt – dhjetor)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, datë 24 maj 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Miratimi i draft-kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 24 maj – 11 qershor 2021                         

2-      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10.193, datë 3.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale” të ndryshuar””           

3-      Shqyrtimi i Aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 20, datë 5.5.2021 “Për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” të ndryshuar””.

4-      Miratimi i raportit “Për propozim Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të kandidatëve për anëtarë të Komisionit të Prokurimit Publik”

5-Miratimi i draft-rezolutës për për vlerësimin e punës së zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për vitin 2020 (shkurt – dhjetor)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, datë 24 maj 2021


Ora:15:00

Ne rend të dites:

1-      Seancë dëgjimore për raportimin e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për veprimtarinë e vitit 2020.

 

2-      Seancë dëgjimore për raportimin e Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit, për veprimtarinë e vitit 2020.

 

3-      Seancë dëgjimore për raportimin e Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri, për veprimtarinë e vitit 2020.


Komision Hetimor për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikes së Shqipërisë

E hënë, datë 24 maj 2021


Ora:12:00

Ne rend të dites:


    1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit të dates 21 maj 2021.
    2. Seancë dëgjimore me Presidentin e Republikës
    3. Administrimin e provave.
    4. Çështje të tjera