Rendi i ditës

Komision Hetimor për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikes së Shqipërisë

E martë, datë 18 maj 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Seancë dëgjimore me Presidentin e Republikës.

2.   Vazhdimi i komunikimit të përgjigjeve të institucioneve të tjera dhe i prezantimit me informacionin e ardhur nga Autoriteti i Mediave Audiovizive

3.   Çështje të tjera


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 18 maj 2021


Ora:11:30

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i projektligjit "Për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin e vitit 1988 në lidhje me konvenën ndërkombëtare për sigurinë e jetës në det, 1974”

2-      Seanca dëgjimore në kuadër të shqyrtimit të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 216 datë 07.04.2021 “Për propozim Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të kandidatëve për anëtarë të Komisionit të Prokurimit Publik”