Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E marte, date 11 maj 2021


Ora:11.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes të datës 24 mars 2021

2.      Miratimi i kalendarit të punës së komisionit nga data 4 – 21 maj 2021

3.      Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2019, për projektin “Rehabilitimi i hidrocentralit të Fierzës (DKTI)” (Komision për dhënie mendimi, Rel. Eglantina Gjermeni)

4.      Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2018, për projektin “Programi i investimeve për zhvillim të integruar rajonal” (Komision për dhënie mendimi, Rel. Andrea Marto)


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 11.05.2021. ora 10:30


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:

  1. Miratimi i Programit të punës së komisionit për periudhën 4 – 21 maj 2021
  2. Vazhdimi i shqyrtimit nen per nen i projektligjit “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknike”
  3. Shqyrtim i projektligjit “ "Për ratifikimin e traktatit të ekstradimit ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës".

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 11.05.2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.    Miratimi i procesverbalit te mbledhjes se Komisionit per Ekonomine dhe Financat date 30 prill 2021

2.    Raportimi i veprimtarise vjetore i Autoritetit te Mbikeqyrjes Financiare per vitin ushtrimor 2020

3.    ?Raportimi i veprimtarise vjetore i Institutit te Statistikave per vitin ushtrimor 2020


Komision Hetimor për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikes së Shqipërisë

E martë, datë 11 maj 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i rregullores së brendshme të funksionimit dhe veprimtarisë së komisionit hetimor.

2.      Miratimi i kalendarit të punimeve të Komisionit Hetimor.

3.      Caktimi i ekspertëve për marrjen e ekspertizës që kërkon njohuri të posaçme sipas objektit të hetimit.

4.      Çështje të tjera.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 11 maj 2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:


2-     Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2019, për projektin “Rehabilitimi i hidrocentralit të Fierzës (DKTI)”

3-      Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2018, për projektin “Programi i investimeve për zhvillim të integruar rajonal”

4-      Shqyrtimi i projekt-rezolutës për vlerësimin e punës së zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për vitin 2020 (shkurt – dhjetor)Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

- Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2018, për projektin “Programi i investimeve për zhvillim të integruar rajonal” 

 Shqyrtimi i projektligjit "Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 10304, datë 15.7.2010 "Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar"