Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 10 shkrut 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.     Shqyrtimi në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi i projektligjit  "Për përkthimin zyrtar dhe profesionin e përkthyesit zyrtar"

Relatore: Reme Lala

2.     Shqyrtimi në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi i projektligjit  "Për shërbimin e kontrollit të brendshëm dhe ankesat në sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale"

Relatore: Antoneta Dhima

3.     Miratimi i Planit Vjetor 2021 për zbatimin e programit të statistikave zyrtare 2017 - 2021

Relator: Anastas Angjeli

4.     Mbi vendimin e Kuvendit per percaktimi i fondit për subjektet zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhjet 2021

Relator: Anastas Angjeli


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 10 shkurt 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i kërkesës së Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve në lidhje me fondet për subjektet zgjedhore pjesmarrëse në zgjedhje 2021

 

2.      Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për përkthimin zyrtar dhe profesionin e përkthyesit zyrtar”.


Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 10 shkurt 2021


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së dates 24 nëntor 2020.

2.      Miratimi i draft-kalendarit të punës së nënkomisionit.

3.      Njohja me raportet e adresuara të nënkomisionit.