Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Vizitë monitoruese e anëtarëve të Komisionit pranë ISHP-së për ndjekjen e procesit të ruajtjes në kushtet e përshtatshme të vaksinave kundër COVID – 19.  


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjeve: 
- Projektligji “Për krijimin e Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore” 
- Projektligji “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor”
- Projektligji “Për ndarjen e shoqërisë “Hekurudha shqiptare” sh.a.”
- Projektligji “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të aksidenteve dhe incidenteve hekurudhore dhe detare”   


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, datë 27.01.2021, ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:


Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 59/2014 “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

 


Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë

E mërkurë, datë 27.01.2021, ora 12:30


Ora:12:30

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:


-Vijueshmëria e procesit të vlerësimit kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, nga momenti i fundit i raportimit.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 27 janar 2020


Ora:11:00

Ne rend të dites:


 1.      Miratimi i procesverbaleve per mbledhjet e Komisionit ne datat, 10 ; 14 ; 15 ; 17 ; 22 Dhjetor 2020 dhe procesverbalin e dates 21.1.2021

2.      Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të Bashkimit Evropian, në lidhje me programin vjetor kombëtar për shqipërinë për vitin 2019, në kuadër të instrumentit të asistencës së paraanëtarësimit (IPA II)"

3.      Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e protokollit ndryshues të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për shmangien e tatimit të dyfishtë lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin dhe për parandalimin e evazionit fiskal, ratifikuar me ligjin nr.62/2014"

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex